Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenie

1. Tieto záväzné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.garadoor.sk. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomný obchodný vzťah medzi predávajúcim, ktorým je prevádzkovateľ tohto internetového obchodu a kupujúcim. Všetky obchodné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 zb., občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov. V prípade, že kupujúcim nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 zb., obchodným zákonníkom. Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatvorení a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom než pre podnikanie s týmito výrobkami alebo službami. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky sú nerozdielnou súčasťou uzatvorenej zmluvy.

2. Nižšie uvedené podmienky platia pre internetový obchod s garážovými bránami, komponentmi a pohonmi právnickej osoby Compromis s.r.o. Firma je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51836/L. Predávajúci je neplatcom DPH.

II. Objednávka a záväznosť kúpnej zmluvy

1. Objednávka kupujúceho poslaná e-mailom alebo dohodnutá telefonicky je návrhom kúpnej zmluvy a je považovaná za záväznú. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom uhradenia zálohovej faktúry kupujúcim, pričom týmto aktom kupujúci súhlasí ako s obsahom zálohovej faktúry tak, že sa podrobne zoznámil s obchodnými podmienkami a ich obsah bez výhrad prijíma.

2. Podmienkou uzatvorenia objednávky je poskytnutie osobných dát. Týmto kupujúci bez výhrad súhlasí s poskytnutím uvedených osobných dát, na ktoré sa vzťahuje ochrana (viď stránka OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV). Miestom dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci poskytol predávajúcemu. V prípade nutnej zmeny je potreba úplne zreteľne a to v čo najkratšom časovom úseku informovať predávajúceho o nutnosti zmeny daných dát.

3. Vlastnícke právo na daný tovar prechádza na kupujúceho úplným zaplatením dohodnutej kúpnej ceny.

III. Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky objednané tovary vrátane faktúry sú doručené kupujúcemu behom nasledujúcich 14 až 31 dní od uhradenia zálohovej faktúry kupujúcim.

2. Možnosti platobných podmienok:

•   Bankovým prevodom – platba na účet: SK29 8330 0000 0024 0005 2626 (Fio, pobočka zahraničnej banky).

3. Kúpnu zmluvu vybaví predávajúci po uhradení celej alebo dohodnutej kúpnej ceny na daný bankový účet. Pre urýchlenie procesu vybavenia kúpnej zmluvy zásielku odosiela výrobca garážových brán a po prevzatí tovaru kupujúcim odošle predávajúci faktúru v pdf formáte kupujúcemu e-mailom.

4. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť okamžite po prevzatí a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o závadách. Predíde tak neskorším komplikáciám s prípadnou reklamáciou vady veci, ktorá vznikla pri jej preprave. Podpisom prepravného listu kupujúci potvrdzuje vonkajšie nepoškodenie zásielky pri dodaní. Vonkajšie nepoškodenie zásielky pri prevzatí je predpokladom nepoškodenia veci pri preprave.

IV. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Ak bola zmluva týkajúca sa predaja kompletnej garážovej brány alebo predaja panelov zrezaných na mieru vrátane kompletného oplechovania uzatvorená na diaľku (telefonicky, e-mailom) a tovar bol vyrobený podľa rozmerov zístených kupujúcim a podľa vkusu kupujúceho, nemôže kupujúci podľa ustanovení § 7 odsek (6) c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Čo sa týka panelov, je nutné vedieť, že mierne odchýlky v kresbe alebo farebnom odtieni pri povrchu panelov v dekore dreva vznikajú ako dôsledok výroby u dodávateľa panelov a nedajú sa ovplyvniť.

2. Ak bola zmluva týkajúca sa predaja jednotlivých komponentov k branám vrátane pohonov uzatvorená na diaľku (telefonicky, e-mailom), má kupujúci právo podľa ustanovení § 7 odsek (1) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne využiť tohto práva odstúpiť od zmluvy, je nutné splniť nasledujúce podmienky:

•   Prejaviť svoju vôľu odstúpiť od zmluvy, a to najlepšie formou emailu na emailovou adresu info@garadoor.sk, kde bude uvedené: meno kupujúceho, adresa, číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý bude vrátená čiastka za tovar uhradená. Nie je vylúčené učiniť prejav vôle odstúpiť od zmluvy aj iným vhodným spôsobom, napr. doporučeným listom. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru.

•  Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar s dokladom o kúpe kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoužívaný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy.

•  Prepravné spojené so zaslaním tovaru naspäť k predávajúcemu hradí kupujúci. Vrátenie tovaru by malo byť pri preprave poistené (pri strate tovaru a nepoistení zásielky odpovedá za vzniknutú udalosť spotrebiteľ).

•   Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku. Po doručení vráteného tovaru bude kupujúcemu vystavený a odoslaný do 3 pracovných dní dobropis, ktorý je kupujúci povinný podpísaný vrátiť na adresu predávajúceho. Kúpna cena tovaru bude predávajúcemu vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

V. Rozpor s kúpnou zmluvou

1. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu odpovedajúceho v kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

2. Zhodou s kúpnou zmluvou sa najmä chápe, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi predvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti veci takéhoto druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a odpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

VI. Záručné podmienky

1. Na dodaný tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe začína bežať nová záruka. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním. Tovar je nutné reklamovať:

•   Ak ide o garážovú bránu ako celok alebo panely zrezané na mieru vrátane kompletného oplechovania, vadu nafotiť a s popisom odoslať na e-mail info@garadoor.sk.

•  Ak ide o pohon alebo komponenty predané samostatne, tovar odoslať predajcovi nie na dobierku, s číslom faktúry a popisom vady.

2. Najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia vady do 30 dní. Tuto lehotu je možné po dohode so spotrebiteľom predlžiť.

3. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje, ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Tieto písomnosti budú odoslané predávajúcim v pdf formáte e-mailom.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ako predávajúci si vyhradzujeme právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmien v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na tejto webovej stránke.

2. Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú v platnosť dňa 1.1.2019.

 

hore


copyright © 2009 - 2023 - Compromis s.r.o.