Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Compromis s.r.o. IČO 44 957 912 so sídlom v Skalitom 157, 023 14 Skalité (ďalej len: "správca").

2. Kontaktné údaje správcu: adresa: Compromis s.r.o., Skalité 157, 023 14 Skalité, email: info@garadoor.sk, telefón: +421 944 339 985

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifiko-vateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacerých špecifických faktorov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Kategórie a zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / poskytla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie kúpnej zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

•   plnenie kúpnej zmluvy medzi Vami a správcom.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

•   vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, telefonický a email kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

•   po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

•   podieľajúce sa na výrobe tovaru na základe kúpnej zmluvy,

•   podieľajúce sa dodaní tovaru / služieb na základe kúpnej zmluvy,

•   zabezpečujúce účtovné služby pre správcu.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva ako subjektu osobných údajov

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

•   právo na prístup k svojim osobným údajom,

•   právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania,

•   právo na vymazanie osobných údajov,

•   právo namietať proti spracovaniu osobných údajov,

•   právo na prenositeľnosť údajov,

•   právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. I týchto podmienok.

2. Máte právo podať sťažnosť u príslušného dozorného úradu. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

VII. Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Objednaním tovaru alebo služieb v písomnej, elektronickej, telefonickej alebo osobnej forme potvrdzujete, že ste oboznámený / oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na vašu email adresu, ktorú ste správcovi poskytol / poskytla.

3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

hore


copyright © 2009 - 2024 Compromis s.r.o.